Kancelaria

Poszukiwanie majątku dłużnika

Zgodnie z art. 801 kpc, jeżeli wierzyciel (…) nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji. Jeżeli w drodze tych czynności nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Kancelaria Komornicza w Tarnobrzegu Komornik Sądowy Paweł Mazur

Kancelaria posiada dostęp do:

PUE ZUS

Elektroniczne Postępowanie Upowinawcze

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

OGNIVO - komunikacja banków i innych podmiotów

ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dodatkowo kancelaria posiada dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych – EKW, Biura Ewidencji Ludności – BEL oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – CEPiK (za pomocą formularzy tradycyjnych).